ആഗോള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ UN ജോലികൾ

ആഗോള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ UN ജോലികൾ

പലരും ചോദിക്കുന്നു, ശശി തരൂറും മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുമൊക്കെ UN എന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ഭാഗമായവരല്ലോ; അവരെ പോലെ ഒരു UN ജോലിക്ക് എന്താണ് വഴി.. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എന്നത് ഒറ്റ സ്ഥാപനമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപേയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന തൊട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ അമ്പതിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര…